Giáo phận Xuân Lộc sắp có thêm các tân linh mục:
Giáo phận chúng ta lại có tin vui, 4 Phó Tế có tên sau đây sẽ được gọi để tiến lên chức linh mục trong thời gian tới:
1- GB. Trần Quốc Dũng, TGM Xuân Lộc
2- Phaolô Nguyễn Nguyên, TGM Xuân Lộc
3- GB. Phạm Đức Nhân, gx Ngọc Thanh
4- Phêrô Đoàn Đức Thăng, TGM Xuân Lộc

Vì chức linh mục là chức thánh, và linh mục được tuyển chọn giữa mọi người để phục vụ Cộng Đồng Dân Chúa. Nên trước khi chính thức gọi các thầy tiến chức, ĐGM giáo phận cần biết các thầy có ngăn trở gì không. Ai thấy có vấn đề gì cần thiết liên quan đến việc chịu chức của các thầy, xin gửi thư kín hoặc gặp trực tiếp ĐGM tại TGM Xuân Lộc, hạn chót vào ngày 28/10/2009. Nếu không có gì ngăn trở, Thánh Lễ truyền chức sẽ được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc vào ngày 11/11/2009.